sobota, 13 lipca
Shadow

Arduino – Mini system alarmowy HC-SR04

W tym projekcie opiszę, jak stworzyć mini system alarmowy oparty o Arduino. Projekt w sumie powstał dla mojego syna do zabawy.

Po uruchomieniu układu na wyświetlaczu mamy dwie opcję do wyboru „A” uzbrojenie alarmu oraz „D” zmiana hasła. W momencie kliknięcia uzbrojenie alarmu mamy 8 sekund czasu nim alarm zacznie działać. W momencie gdy układ jest uzbrojony, czujnik HC-SR04 analizuje obszar przed sobą w momencie gdy zostanie wykryty ruch załącza buzzer lub zamiennie diodę LED (zależy co zamontujemy).

Domyślne hasło to „1234” można zmienić w kodzie domyślne hasło, dokonujemy to edytując linię :

String password=”1234″;

Natomiast czas po jakim alarm zostanie aktywowany zmieniamy w lini, domyślnie ustawiłem 8 sekund:

int countdown = 8;

Należy pamiętać,  że po wpisaniu hasła należy je potwierdzić „*” w celu zarówno dezaktywacji alarmu jak i zmiany hasła.

Potrzebne komponenty:

– Arduino np. Arduino Mega,
– Czujnik HC-SR04
– Potencjometr 10Ω,
– Wyświetlacz LCD 16×2
– Klawiaturę membranową 4×4
– Przewody do połączenia wszystkiego.

Schemat połączeniowy:

Alarm z kodem bezpieczeństwa arduino alarm HC-SR04

Kod programu:

// pobrano z www.tranzystor.pl

#include <LiquidCrystal.h> // includes the LiquidCrystal Library
#include <Keypad.h>
#define buzzer 8
#define trigPin 9
#define echoPin 10
long duration;
int distance, initialDistance, currentDistance, i;
int screenOffMsg =0;
String password=”1234″;
String tempPassword;
boolean activated = false;
boolean isActivated;
boolean activateAlarm = false;
boolean alarmActivated = false;
boolean enteredPassword;
boolean passChangeMode = false;
boolean passChanged = false;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
char keypressed;
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char keyMap[ROWS][COLS] = {
{’1′,’2′,’3′,’A’},
{’4′,’5′,’6′,’B’},
{’7′,’8′,’9′,’C’},
{’*’,’0′,’#’,’D’}
};
byte rowPins[ROWS] = {14, 15, 16, 17}; //Row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {18, 19, 20, 21}; //Column pinouts of the keypad
Keypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(keyMap), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Creates an LC object. Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(buzzer, OUTPUT); // Set buzzer as an output
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
}
void loop() {
if (activateAlarm) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(„Alarm bedzie”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„aktywowany za”);

int countdown = 8; // czas oczekiwania do uzbrojenia alarmu
while (countdown != 0) {
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print(countdown);
countdown–;
tone(buzzer, 700, 100);
delay(1000);
}
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(„Alarm Aktywny!”);
initialDistance = getDistance();
activateAlarm = false;
alarmActivated = true;
}
if (alarmActivated == true){
currentDistance = getDistance() + 10;
if ( currentDistance < initialDistance) {
tone(buzzer, 1000); // Send 1KHz sound signal
lcd.clear();
enterPassword();
}
}
if (!alarmActivated) {
if (screenOffMsg == 0 ){
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(„A – aktywuj”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„D – zmien haslo”);
screenOffMsg = 1;
}
keypressed = myKeypad.getKey();
if (keypressed ==’A’){ //nacisnij A aby wałączyć alamrm
tone(buzzer, 1000, 200);
activateAlarm = true;
}
else if (keypressed ==’D’) { //nacijśnij D aby zmienić hasło
lcd.clear();
int i=1;
tone(buzzer, 2000, 100);
tempPassword = „”;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(„Aktualne haslo”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„>”);
passChangeMode = true;
passChanged = true;
while(passChanged) {
keypressed = myKeypad.getKey();
if (keypressed != NO_KEY){
if (keypressed == '0′ || keypressed == '1′ || keypressed == '2′ || keypressed == '3′ ||
keypressed == '4′ || keypressed == '5′ || keypressed == '6′ || keypressed == '7′ ||
keypressed == '8′ || keypressed == '9′ ) {
tempPassword += keypressed;
lcd.setCursor(i,1);
lcd.print(„*”);
i++;
tone(buzzer, 2000, 100);
}
}
if (i > 5 || keypressed == '#’) {
tempPassword = „”;
i=1;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(„Aktualne haslo”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„>”);
}
if ( keypressed == '*’) {
i=1;
tone(buzzer, 2000, 100);
if (password == tempPassword) {
tempPassword=””;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(„Nowe haslo”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„>”);
while(passChangeMode) {
keypressed = myKeypad.getKey();
if (keypressed != NO_KEY){
if (keypressed == '0′ || keypressed == '1′ || keypressed == '2′ || keypressed == '3′ ||
keypressed == '4′ || keypressed == '5′ || keypressed == '6′ || keypressed == '7′ ||
keypressed == '8′ || keypressed == '9′ ) {
tempPassword += keypressed;
lcd.setCursor(i,1);
lcd.print(„*”);
i++;
tone(buzzer, 2000, 100);
}
}
if (i > 5 || keypressed == '#’) {
tempPassword = „”;
i=1;
tone(buzzer, 2000, 100);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(„Nowe haslo”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„>”);
}
if ( keypressed == '*’) {
i=1;
tone(buzzer, 2000, 100);
password = tempPassword;
passChangeMode = false;
passChanged = false;
screenOffMsg = 0;
}
}
}
}
}
}
}
}
void enterPassword() {
int k=5;
tempPassword = „”;
activated = true;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(” ### ALARM ### „);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„Haslo>”);
while(activated) {
keypressed = myKeypad.getKey();
if (keypressed != NO_KEY){
if (keypressed == '0′ || keypressed == '1′ || keypressed == '2′ || keypressed == '3′ ||
keypressed == '4′ || keypressed == '5′ || keypressed == '6′ || keypressed == '7′ ||
keypressed == '8′ || keypressed == '9′ ) {
tempPassword += keypressed;
lcd.setCursor(k,1);
lcd.print(„*”);
k++;
}
}
if (k > 9 || keypressed == '#’) {
tempPassword = „”;
k=5;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(” ### ALARM ### „);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„Pass>”);
}
if ( keypressed == '*’) {
if ( tempPassword == password ) {
activated = false;
alarmActivated = false;
noTone(buzzer);
screenOffMsg = 0;
}
else if (tempPassword != password) {
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„Wrong! Try Again”);
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(” ### ALARM ### „);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(„Pass>”);
}
}
}
}
// Custom function for the Ultrasonic sensor
long getDistance(){
//int i=10;

//while( i<=10 ) {
// Clears the trigPin
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Calculating the distance
distance = duration*0.034/2;
//sumDistance += distance;
//}
//int averageDistance= sumDistance/10;
return distance;
}

5/5 - (2 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.