Tranzystor.pl – Vortal Elektroniczny

ESP32 CAM – TimeLaps

TimeLapse z wykorzystaniem ESP32CAM, już kiedyś opisywałem TimeLapse opartego na malinie z kameą USB jak i dedykowaną kamerą. Jednak teraz w moje łapki wpadła płytka ESP32 CAM jest jednak sporo mniejsza od Raspberrypi co ułatwi montaż w miejscach gdzie nie zawsze chcemy aby coś się dużego pojawiało. 

Wymagane komponenty:

Na początek przygotuj kartę pamięci, w formacie FAT32 innego formatu ESP32 cam nie rozpozna prawidłowo. Mimo, że specyfikacja mówi o maksymalnie 4GB pamięci bez problemu moja wersja pracuje z kartą 32GB, jednak miej to na uwadze.

Połączenie ESP32 CAM z TTL

Poniżej opis połączenia w celu wgrana oprogramowania, należy pamiętać, że trzeba połączyć GPIO0 do GND inaczej nie wgracie swojego programu.

ESP32-CAM UART
GND GND
5V VCC (5V)
U0R TX
U0T RX
GPIO 0 GND

Kod programu

Sam kod nie jest mojego autorstwa został udostępniony na GITHub przez robotzero1 jednak działa w 100% tak jak ja potrzebuję, podesłał mi go znajomy tu dzięki Bartek za namiar.

Kod do pobrania klik

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "Arduino.h"
// Time
#include "time.h"
#include "lwip/err.h"
#include "lwip/apps/sntp.h"
// MicroSD
#include "driver/sdmmc_host.h"
#include "driver/sdmmc_defs.h"
#include "sdmmc_cmd.h"
#include "esp_vfs_fat.h"

//
const char* ssid = "SSID"; // twoja nazwa sieci
const char* password = "PASS"; //towje haslo do sieci
int capture_interval = 30000; // co ile ma wykonywac zdjecie
//

long current_millis;
long last_capture_millis = 0;
static esp_err_t cam_err;
static esp_err_t card_err;
char strftime_buf[64];
int file_number = 0;
bool internet_connected = false;
struct tm timeinfo;
time_t now;

// CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22

void setup() {
Serial.begin(115200);

if (init_wifi()) { // Connected to WiFi
internet_connected = true;
Serial.println("Internet connected");
init_time();
time(&now);
setenv("TZ", "GMT1BST,M3.5.0/01,M10.5.0/02", 1);
tzset();
}

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_1;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_1;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
//init with high specs to pre-allocate larger buffers
if (psramFound()) {
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
} else {
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
}

// camera init
cam_err = esp_camera_init(&config);
if (cam_err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", cam_err);
return;
}
// SD camera init
card_err = init_sdcard();
if (card_err != ESP_OK) {
Serial.printf("SD Card init failed with error 0x%x", card_err);
return;
}
}

bool init_wifi()
{
int connAttempts = 0;
Serial.println("\r\nConnecting to: " + String(ssid));
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
delay(500);
Serial.print(".");
if (connAttempts > 10) return false;
connAttempts++;
}
return true;
}

void init_time()
{
sntp_setoperatingmode(SNTP_OPMODE_POLL);
sntp_setservername(0, "pool.ntp.org");
sntp_init();
// wait for time to be set
time_t now = 0;
timeinfo = { 0 };
int retry = 0;
const int retry_count = 10;
while (timeinfo.tm_year < (2016 - 1900) && ++retry < retry_count) {
Serial.printf("Waiting for system time to be set... (%d/%d)\n", retry, retry_count);
delay(2000);
time(&now);
localtime_r(&now, &timeinfo);
}
}

static esp_err_t init_sdcard()
{
esp_err_t ret = ESP_FAIL;
sdmmc_host_t host = SDMMC_HOST_DEFAULT();
sdmmc_slot_config_t slot_config = SDMMC_SLOT_CONFIG_DEFAULT();
esp_vfs_fat_sdmmc_mount_config_t mount_config = {
.format_if_mount_failed = false,
.max_files = 1,
};
sdmmc_card_t *card;

Serial.println("Mounting SD card...");
ret = esp_vfs_fat_sdmmc_mount("/sdcard", &host, &slot_config, &mount_config, &card);

if (ret == ESP_OK) {
Serial.println("SD card mount successfully!");
} else {
Serial.printf("Failed to mount SD card VFAT filesystem. Error: %s", esp_err_to_name(ret));
}
}

static esp_err_t save_photo_numbered()
{
file_number++;
Serial.print("Taking picture: ");
Serial.print(file_number);
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();

//char *filename = (char*)malloc(21 + sizeof(int));
char *filename = (char*)malloc(21 + sizeof(file_number));
sprintf(filename, "/sdcard/capture_%d.jpg", file_number);

Serial.println(filename);
FILE *file = fopen(filename, "w");
if (file != NULL) {
size_t err = fwrite(fb->buf, 1, fb->len, file);
Serial.printf("File saved: %s\n", filename);
} else {
Serial.println("Could not open file");
}
fclose(file);
esp_camera_fb_return(fb);
free(filename);
}

static esp_err_t save_photo_dated()
{
Serial.println("Taking picture...");
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();

time(&now);
localtime_r(&now, &timeinfo);
strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%F_%H_%M_%S", &timeinfo);

char *filename = (char*)malloc(21 + sizeof(strftime_buf));
sprintf(filename, "/sdcard/capture_%s.jpg", strftime_buf);

Serial.println(filename);
FILE *file = fopen(filename, "w");
if (file != NULL) {
size_t err = fwrite(fb->buf, 1, fb->len, file);
Serial.printf("File saved: %s\n", filename);

} else {
Serial.println("Could not open file");
}
fclose(file);
esp_camera_fb_return(fb);
free(filename);
}

void save_photo()
{
if (timeinfo.tm_year < (2016 - 1900) || internet_connected == false) { // if no internet or time not set
save_photo_numbered(); // filenames in numbered order
} else {
save_photo_dated(); // filenames with date and time
}
}

void loop()
{
current_millis = millis();
if (current_millis - last_capture_millis > capture_interval) { // Take another picture
last_capture_millis = millis();
save_photo();
}
}

Z elementów kodu na które wypada zwrócić  uwagę

const char* ssid = "SSID";
const char* password = "PASS";

W miejsce SSID wprowadzamy naszą nazwę sieci natomiast w PASS nasze hasło. Dzięki temu ESP będzie sobie aktualizowało czas z  neta.

int capture_interval = 30000;

W tej linijce ustawiamy czas co ile ma zastać wykonane zdjęcie, należy pamiętać, że czas podajemy w milisekundach. W ramach podpowiedzi zamieszczam przykładowe przedziały czasowe

10s = 10 000 ms
20s = 20 000 ms
30s = 30 000 ms
60s = 60 000 ms

Aby przesłać kod, wykonaj następujące kroki:

1) Przejdź do Narzędzia > Płyta i wybierz AI-Thinker ESP32-CAM .

2) Przejdź do Narzędzia > Port i wybierz port COM, do którego podłączony jest ESP32 CAM.

3) Następnie kliknij przycisk .

Gry program wgra się prawidłowo, zobaczysz poniższy obrazek.

Po chwili prac ESP32 CAM na karcie pamięci znajdziecie zdjęcia które zostały wykonane, ilość zdjęć zależy od czasu jaki ustawiliście w interwale.

Przykładowe zdjęcie wykonane przy pomocy ESY32 CAM

Przykład pracy, zdjęcia wykonywany co 30, przy składaniu wykorzystano 24 zdjęcia na każdą sekundę materiału. Zdjęcia wykonano w rozdzielczości 1600/1200 film został wyrenderowany w 1440 / 1080.

5/5 - (2 ocena/y)
Exit mobile version