wtorek, 16 kwietnia
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – A

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

Aberracja (aberration) wada odwzorowania (obrazu) przez układy optyczne lub elektronowe, polegająca na nieostrości, zniekształceniu lub zabarwieniu obrazu

Absorpcja akustyczna (acoustic absorption)
pochłanianie energii drgań akustycznych przez ośrodek z częściową zamianą jej na energię cieplną

Absorbcja dielektryczna (dielectric absorption)
pochłanianie energii zmiennego pola elektrycznego przez dielektryki; miarą absorbcji dielektrycznej są straty dielektryczne

Absorpcja fal (absorption of waves) pochłanianie energii fal elektromagnetycznych, promieniowania korpuskularnego lub drgań sprężystych przez rozmaite układy materialne

AC (Alternating Current) oznaczenie prądu przemiennego

Adres (address) symbol lub numer identyfikujący rejestr, komórkę pamięci lub urządzenie, gdzie są zapisane dane lub rozkazy

AGC (Automatic Gain Control) układ automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) odbiornika

Akcelerator (accelerator) urządzenie do nadawania cząstkom naładowanym wielkich energii

Akcelerator cykliczny jest to akcelerator kołowy, w którym naładowane cząsteczki przyspieszane są wielokrotnie poprzez tor zbliżony do koła

Akcja laserowa (stimulation of a laser) laserowanie, wzmacnianie lub generacja spójnego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni przy wykorzystaniu zjawiska emisji wymuszonej

Akumulator (accumulator) urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej; akumulator jest rodzajem odwracalnego ogniwa galwanicznego

Akumulator jeden z głównych rejestrów procesora, w nim przedstawiane są wszystkie wyniki i zawsze wpisywany jest tam pierwszy operand

Akustyka (acoustics) nauka o drganiach w środowiskach sprężystych i o zjawiskach związanych z tymi drganiami

Alfanumeryczny (alphanumeric)
literowo-cyfrowy

Alternator prądnica elektryczna używana w samochodach

ALU (Arithmetic-Logic Unit) jednostka arytmetyczno-logiczna

AM modulacja amplitudy (A3E) modulacja, w której amplituda fali nośnej zmienia się pod wpływem napięcia modulującego; jest to jeden z najstarszych rodzajów emisji wykorzystywanych w radiokomunikacji (wcześniej stosowano kluczowanie fali nośnej do przesyłania sygnałów telegraficznych)

AMP wzmacniacz mocy

Amper jednostka podstawowa natężenia prądu elektrycznego w układzie SI

Amperomierz (ammeter) przyrząd do pomiaru natężenia prądu elektrycznego

Amplituda impulsu (pulse amplitude) wartość średnia danej wielkości fizycznej na wierzchołku impulsu z wyłączeniem ostrza impulsu, jeżeli czas jego tworzenia nie przekracza 10% czasu trwania impulsu

AMSAT Radio Amateur Satellite Corporation międzynarodowa organizacja skupiająca radioamatorów prowadzących łączności satelitarne

AMTOR (Amateur Microprocessor Teleprinter Over Radio) system wymiany informacji znakowej z korekcją błędów; zbudowanie takiego systemu jest możliwe pod warunkiem użycia specjalnego kodu; kod ten zawiera informację nadmiarową, umożliwiającą rozróżnienie znaku błędnie odebranego od znaku odebranego prawidłowo; w systemie AMTOR zastosowano 7-elementowy kod CCIR 476; każdy znak składa się z czterech elementów '1′ i trzech '0′; stosunek jedynek do zer jest stały i wynosi 4:3. Jeżeli w znaku odebranym przez stację AMTOR stosunek będzie inny to znaczy że znak odebrano błędnie

Analiza obrazu (image analisis) w telewizji, przekształcanie w ustalonej kolejności rozkładu informacji optycznych, zawartych w obrazie nadawanym, na odpowiadające im sygnały elektryczne

Analizator akustyczny (sound analyser) przyrząd do określania częstotliwości i amplitud składowych widma akustycznego

Analizator amplitudy (pulse amplitude analyser) urządzenie do wyznaczania rozkładu amplitudowego impulsów

AND symbol operacji logicznej: koniunkcji

ANF (Automatic Notch Filter) automatyczny filtr eliminujący niepożądane nośne w widmie sygnału odbieranego

ANL automatyczny ogranicznik szumów

Antena
to jeden z najważniejszych elementów radiowych. Służy do przekształcania energii w.cz. w falę elektromagnetyczną (w przypadku nadawania) lub przekształca falę elektromagnetyczną w energię wcz. (w przypadku odbioru). Wielkość lub długość anteny jest uzależniona od częstotliwości jej pracy i jest ściśle związana z długością fali. Elementem współpracującym z anteną jest linia zasilająca w postaci koncentrycznego lub symetrycznego kabla

APRS (Automatic Packet Position Reporting System) system automatycznego raportowania pozycji. Wykorzystuje standard AX25 do transmisji danych, tak więc istnieje możliwość wykorzystania bezpośrednio sprzętu używanego do Packet Radio. System automatycznego raportowania pozycji APRS został stworzony przez Bob’a Bruninga WB4APR celem śledzenia przemieszczających się stacji radiowych wyposażonych w odbiorniki GPS. Obecnie wykorzystuje się go do transmisji danych telemetrycznych, komunikacji oraz przesyłu dźwięku i obrazu

ARRL (American Radio Relay League) narodowa organizacja radioamatorska w USA

ARW układ Automatycznej Regulacji Wzmocnienia (AGC) odbiornika

ASCC (the Automatic Sequence-Controlled Calculator) pierwsza w pełni automatyczna, elektroniczna maszyna matematyczna, znana również pod nazwą HARVARD MARK 1, skonstruowana przez Howarda Aikena z Uniwersytetu Harvard w USA. Projekt rozpoczęty w 1937 r. i realizowany we współpracy z firmą IBM został zakończony w 1944 r.

ATV (Amateur Television) telewizja amatorska autotransformator transformator, którego wtórne uzwojenie stanowi część pierwotnego lub odwrotnie. Z napięcie sieciowego wytwarza napięcie o tej samej częstotliwości i zmiennej amplitudzie czasami wyższej od napięcia sieciowego

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.