poniedziałek, 17 czerwca
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – S

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

S Meter wskaźnik sygnału. Występuje w postaci wychyłowego wskaźnika analogowego lub wskaźnika LCD imitującego wskaźnik analogowy. W prostszych transceiverach oraz w urządzeniach samochodowych znajduje się na ekranie głównego wyświetlacza w postaci wskaźnika paskowego. Podczas odbioru wskazuje poziom odbieranego sygnału w dB, natomiast podczas nadawania zazwyczaj moc sygnału w %

samowzbudzenie (self-excitation) samoczynne wzbudzenie drgań, które może wystąpić w układach zawierających obwód drgań i element wzmacniający przy istnieniu w układzie dodatniego sprzężenia zwrotnego przekraczającego punkt krytyczny

selektor (selector) układ umożliwiający wydzielenie spośród doprowadzonych sygnałów tych, których amplituda lub częstotliwość mieszczą się w określonym przedziale

selektywne wywołanie system możliwy do zastosowania w niektórych modelach radiotelefonów, umożliwiający wywołanie określonego rozmówcy spośród grupy. Wywołanie sygnalizowane jest u odbiorcy sygnałem dźwiękowym

sensystor (sensistor) czuły na temperaturę rezystor o dodatnim współczynniku temperaturowym

serwomechanizm (servo-mechanism) układ elektryczny regulacji nadążnej przeznaczony do obracania lub przesuwania elementów sterowanych w żądane położenie

SHF (Super High Frequencies) bardzo duża częstotliwość (3 GHz do 30 GHz)

silnik elektryczny przetwornik energii elektrycznej na ruch mechaniczny

silnik krokowy silnik napędzany po przez podawanie na odpowiednie uzwojenia napięć w odpowiedniej sekwencji

silnik trójfazowy silnik zasilany z energetycznej sieci trójfazowej

skala integracji podział układów scalonych na kilka klas na podstawie liczby elementów w pojedynczej strukturze układu scalonego: SSI (Small Scale Integration) – mały stopień scalenia – do kilkudziesięciu elementów w układzie, MSI (Medium Scale Integration) – średni stopień scalenia – od kilkudziesięciu do kilkuset elementów w układzie, LSI (Large Scale Integration) – duży stopień scalenia – do 100000 elementów w układzie, VLSI (Very Large Scale Integration) – bardzo duży stopień scalenia – ponad 100000 elementów w układzie

skrzynka antenowa to urządzenie składające się z kondensatorów zmiennych i cewek, włączonych pomiędzy nadajnik a antenę. Skrzynki jednopasmowe tzw. matchery stosowane są w paśmie CB. Skrzynki na pasmo KF są rozbudowane i oprócz zespołu przełączanych cewek i kondensatorów zmiennych zawierają:
– przełącznik anten umożliwiający podłączenie kilku anten,
– przełącznik Bypass umożliwiający ominięcie skrzynki, jeśli na danym paśmie antena dostrojona jest poprawnie,
– wbudowany miernik współczynnika fali stojącej SWR,
– balun w wyjściem symetrycznym umożliwiający podłączenie anteny symetrycznej np. delta lub kwadrat

skuteczność mikrofonu (czułość) jest określana jako stosunek napięcia na zaciskach mikrofonu (pod obciążeniem znamionowym) do ciśnienia akustycznego działającego na membranę. Wyrażana jest w dB dla częstotliwości 1kHz

słuchawka (earphone) przetwornik przetwarzający przebiegi elektryczne w przebiegi akustyczne, w obudowie umożliwiającej ich przekazywanie bezpośrednio do narządów słuchu poprzez przewody słuchowe uszu

Speaker (SP) głośnik

Split (Split Swith) funkcja pozwala na nadawanie i odbiór na dwóch różnych częstotliwościach

sprawność (wzmacniacza) jest to stosunek mocy oddawanej na obciążenie wzmacniacza do mocy pobieranej ze źródła zasilania. Decydujący wpływ na sprawność wzmacniacza mocy ma punkt pracy jego tranzystorów wyjściowych (klasa wzmacniacza).

sprawność anteny jest to stosunek mocy wypromieniowanej przez antenę do całej mocy wydzielonej przez nią (tzn. mocy wypromieniowanej i mocy strat)

sprzężenie (coupling) oddziaływanie pomiędzy częściami układu lub systemu

SSB (Single Side Band) modulacja jednowstęgowa (J3E, R3E); zob. -> modulacja SSB

SSTV (Slow Scan TeleVision) to jeden ze sposobów przesyłania obrazów drogą radiową. Jest to system telewizyjny, wykorzystywany najczęściej do łączności amatorskiej w zakresie fal krótkich. Ze względu na długi czas przekazywania jednego obrazu, od kilku sekund do ok. 2 minut, SSTV jest systemem przeznaczonym do przesyłania obrazów statycznych. Zasięg tego systemu jest bardzo duży, praktycznie cały świat, przy stosunkowo niewielkiej mocy nadajnika

stabilizator napięcia (voltage stabilizer)
urządzenie, w którym znaczna zmiana napięcia na wejściu wywołuje nieznaczną tylko zmianę tych wielkości na wyjściu; stabilizatory włączane między źródłem zasilającym a odbiornikiem mają na celu utrzymywanie stałości parametrów w obwodzie odbiornika

stała czasowa (time constant) wielkość charakteryzująca szybkość zmian przebiegów przejściowych układu, mająca wymiar czasu

stereofonia radiofonia, w której do transmisji sygnałów radiofonicznych stosuje się 2 lub więcej kanałów

sterownik (controller) organ formujący sygnały w otwartym układzie sterowania

stosunek promieniowania głównego do wstecznego anteny określa zdolność anteny do dyskryminacji zakłóceń. Wyrażany jest liczbowo jako stosunek max. natężenia wiązki głównej do max. natężenia listka bocznego

stosunek sygnał / szum (wzmacniacza)
jest to stosunek napięcia sygnału użytecznego do napięcia sygnałów zakłócających (szumy, przydźwięk) na wyjściu wzmacniacza

styk (contact) część toru prądowego przeznaczona do tego, aby łącznie z inną częścią tego toru (również stykiem) umożliwić przepływ prądu

SWR (WFS) jest współczynnikiem określającym stosunek impedancji źródła i obciążenia. Określa się wzorem: SWR = Zo/Z Współczynnik fali stojącej WFS jest stosunkiem mocy wyemitowanej z nadajnika do mocy odbitej od anteny i można określić go przy pomocy specjalnego miernika, zwanego reflektometrem. Im WFS jest większy, tym większa jest moc odbita wracająca do nadajnika przekształcona zazwyczaj w energię cieplną. W wyniku tego zjawiska może dojść do uszkodzenia tranzystorów nadawczych oraz pojawić się mogą interferencje zakłócające odbiór telewizyjny i radiowy

sygnał (signal) przebieg czasowy wielkości fizycznej wykorzystany do przekazania informacji

symulator (simulator) model badanego obiektu (zrealizowany np. w komputerze) odzwierciedlający jego właściwości oraz efekty zmian zachodzących w nim lub w jego otoczeniu

synchronizacja (synchronization) doprowadzenie dwóch lub więcej przebiegów zjawisk okresowych do zgodności

synteza obrazu (scanning in reception) przekształcanie sygnałów elektrycznych uzyskiwanych w wyniku analizy obrazu nadawanego na widzialny obraz stanowiący reprodukcję tego obrazu

syntezator wokodera (synthetizer) część wokodera, w której następuje wytworzenie sygnału mowy syntetycznej za pośrednictwem zespołu sygnałów parametrycznych

system dwójkowy (binary number system) system liczbowy, którego podstawą jest liczba 2 w odróżnieniu od systemu dziesiętnego, którego podstawą jest liczba 10

szerokość pasma roboczego anteny określa różnicę pomiędzy dwoma częstotliwościami, przy których wartość natężenia pola elekromagnetycznego obniży się o 3dB poniżej swej wartości max.

szerokość wiązki głównej anteny określa kąt zawarty między kierunkami promieniowania w wiązce głównej, dla których natężenie promieniowania spada o 3dB

szum jest to zakłócenie wywołane bezwładnymi przebiegami w postaci dużej liczby przypadkowych impulsów o przypadkowym rozkładzie częstotliwości i kątów fazowych, a więc o szerokim widmie częstotliwości

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.