wtorek, 16 kwietnia
Shadow

Słownik pojęć elektronicznych – F

Słownik podstawowych pojęć elektronicznych.

Fala (wave) zaburzenie pola fizycznego rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię

Fala elektromagnetyczna powstaje na skutek doprowadzenia prądu elektrycznego wielkiej częstotliwości do anteny nadawczej, która wypromieniowuje doprowadzoną do niej energię. Prąd elektryczny przenosi specjalne impulsy, odpowiadające dźwiękom programu radiofonicznego lub obrazom programu telewizyjnego i fala elektromagnetyczna przenosi te same impulsy. Gdy fale elektromagnetyczne napotykają na swojej drodze przewodniki metalowe, wówczas w tych przewodnikach indukuje się siła elektro-motoryczna zmienna, o tej samej częstotliwości co częstotliwość fali elektro-magnetycznej. Siła elektromotoryczna w przewodniku powoduje powstanie prądu elektrycznego, który może zostać doprowadzony do odbiornika i – po odpowiednim wzmocnieniu i przetworzeniu – specjalne impulsy, przenoszone przez falę elektromagnetyczną, mogą zostać odtworzone w postaci dźwięku lub obrazu

Falomierz (wavemeter) miernik częstotliwości lub długości fali wyskalowany w jednostkach długości fali mierzonego przebiegu

Falownik (inverter) przekształtnik prądu stałego w prąd przemienny, służący do sterowania prędkością obrotową silników elektrycznych za pomocą zmiany częstotliwości i wysokości napięcia

Farad (farad) jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI, równa pojemności kondensatora, między elektrodami którego istnieje różnica potencjałów jeden wolt, gdy kondensator jest naładowany ilością elektryczności jeden kolumb

FAX jest to emisja radiowa. Obecnie używane są trzy zasadnicze rodzaje: FAX – kontrastowy; FAX – odcieniowy; FAX – kolorowy. W odróżnieniu od SSTV nie występują tutaj impulsy synchronizujące po zakończeniu każdej linii obrazu, dlatego też w celu prawidłowego przekazania treści obrazu, przed rozpoczęciem procesu transmisji musi być zapewniona odpowiednia współzależność czasu między procesami analizy i syntezy. Problem ten rozwiązuje fazowanie, zapewniające jednoczesne rozpoczęcie przekazywania obrazu w chwili, gdy analiza i synteza jest rozpoczynana od lewego górnego punku powierzchni obrazu. Podstawowymi zaletami tej emisji jest to iż można przekazać nią obraz o znacznie większej rozdzielczości niż w SSTV, ma ona dużą odporność na zakłócenia

Faza jest to kąt, o który jest przesunięty jeden (sinusoidalny) sygnał elektryczny względem drugiego

Fazomierz (phase meter)
przyrząd do pomiaru przesunięcia fazowego między dwiema wielkościami elektrycznymi

FET tranzystor polowy złączowy

Filtry są to układy o strukturze czwórnika, które przepuszczają sygnały z określonego przedziału częstotliwości, a tłumią sygnały o częstotliwościach nie należących do tego przedziału. Wyróżniamy filtry bierne, zbudowane z elementów RLC, oraz filtry aktywne czyli wzmacniacze selektywne.

Filtr akustyczny filtr, który przepuszcza tylko częstotliwości wykorzystywane w muzyce i które ma możliwość słyszenia człowiek

Filtry dolno przepustowe charakteryzują się górną częstotliwością graniczną (odcięcia), poniżej której znajduje się pasmo przenoszenia. Częstotliwości powyżej punktu odcięcia są przez układ tłumione.

Filtry górno przepustowe charakteryzuje się dolną częstotliwością graniczną (odcięcia), powyżej której znajduje się pasmo przenoszenia. Częstotliwości poniżej punktu odcięcia są przez układ tłumione.

Filtry pasmowo przepustowe charakteryzuje się dwoma lub większą ilością częstotliwości granicznych. Są to rozbudowane układy filtrów, których pasmo przepustowe (lub tłumione) może się składać z kilku oddzielnych zakresów częstotliwości.

Flops (floating-point operations per second) liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę – jednostka używana do określenia szybkości działania komputerów, częściej używa się w tym celu megaflopsów; 1 megaflops = 1000000 flopsów

Fluorescencja (fluorescence) luminescencja zanikająca w ciągu bardzo krótkiego czasu po usunięciu wywołującego ją czynnika

FM (Frequency Modulation) modulacja częstotliwości (F3E)

Fonia (sound signals) ogół sygnałów dźwiękowych przesyłanych oddzielnym torem od nadajnika do odbiornika; fonia stanowi uzupełnienie wizji

Fotodioda (photodiode) dioda (próżniowa, gazowana, półprzewodnikowa), w której na wartość prądu przez nią płynącego można wpływać przez zmianę natężenia promieniowania elektromagnetycznego padającego na określoną powierzchnię fotodiody

Fotokatoda katoda, z której emisja elektronów zachodzi pod wpływem padającego na nią światła

Fotokomórka (photocell) odbiornik promieniowania, w którym światło wywołuje emisję fotoelektryczną z przeciwnej strony

Fotometr przyrząd do pomiaru promieniowania świetlnego

Fotoogniwo
element wytwarzający energie elektryczna ze światła (przeważnie słonecznego)

Fotoprzewodnik (photoconductor) półprzewodnik lub dielektryk zmieniający swą przewodność elektryczną zależnie od liczby i energii pochłanianych fotonów

Fotorezystor (photoresistor) rezystor fotoelektryczny – opornik fotoelektryczny – fotoopornik – przyrząd półprzewodnikowy, którego rezystancja maleje ze wzrostem natężenia padającego światła

Fototranzystor (phototransistor) przyrząd półprzewodnikowy umożliwiający jednoczesną modulację prądu za pomocą promieniowania i sygnałów elektrycznych: jego konstrukcja jest podobna do zwykłego tranzystora wzmacniającego z tym, że obudowa umożliwia oświetlenie odpowiedniego obszaru półprzewodnika

fototyrystor (photothyristor) tyrystor, w którym zamiast sterowania prądowego za pomocą dodatkowej elektrody stosuje się sterowanie za pomocą promieniowania oświetlającego półprzewodnikowe złącze; stosowany jako przełącznik w zakresie małych prądów

FPLA samoprogramowalny układ logiczny

Frequency counter miernik częstotliwości

FSK (Frequency Shift Keying) kluczowanie częstotliwością nośną. Jest to system polegający na kluczowaniu częstotliwości (przesuwie) akustycznej. W ten sposób dla przykładu 1 kHz oznacza 0 logiczne, a przesunięta nieco np. 1,5 kHz to 1 logiczna. Przesył danych odbywa się poprzez kluczowanie tej częstotliwości podstawowej. Na tej zasadzie działa transmisja danych w modemach telefonicznych

Full duplex typ komunikacji, w którym jednocześnie nadawanie i odbiór odbywa się na dwóch różnych częstotliwościach

5/5 - (1 ocena/y)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.